zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja
strona główna strzalka AKTUALNOŚCI

-- XII Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze -CALL for PAPERS

XII Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna  im. św. Grzegorza Peradze -CALL for PAPERS

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje XII Doroczną Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną im. św. Grzegorza Peradze, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 roku w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego dla uczczenia 825-lecia wręczenia królowej Tamarze poematu Rycerz w tygrysiej skórze przez gruzińskiego poetę Szota Rustawelego (1160/65–1216). Utwór powstał w latach 1189-1207 i został poświęcony królowej Tamarze (1184-1213).
Celem konferencji jest przypomnienie społeczności akademickiej historii i dziedzictwa kultury gruzińskiej, znaczenie Szoty Rustawelego w literaturze polskiej i światowej.

TERMIN: 4-6 grudnia 2014
MIEJSCE: Uniwersytet Warszawski

> Szota Rustaweli – życie i dzieło;
> Gruzja czasów Rustawelego – gruziński „Renesans”;
> Średniowieczne klasztory gruzińskie;
> Religia Szoty Rustawelego;
> Dzieło Rustawelego w kulturze europejskiej (światowej). Percepcja, krytyka i przekłady.

SZOTA RUSTAWELI W POLSCE:

> Pierwsi autorzy piszący o Szocie Rustawelim i Rycerzu w tygrysiej skórze – G. Reinhard, K. Rdułtowski,K. Łapczyński, A. Leist;
> Zainteresowanie Szotą Rustawelim wśród uczonych polskich w dwudziestoleciu; międzywojennym – K. Król, K. Winiewicz, J. Tuwim, J. Łobodowski.
> Szota Rustaweli w środowiskach emigracji gruzińskiej – między Paryżem a Warszawą m. in. św. Grzegorz Peradze, J. Nakaszydze, G. Gwazawa, A. Guguszwili i inni;
> Zainteresowania Rustawelim w powojennej Polsce m.in. B. Baranowski, J. Reychmann, W. Kubacki, I. Sikirycki, J. Zagórski, J. Braun i inni;
> Współczesne zainteresowania Rustawelim w Europie i świecie;
> Nowe formy upowszechniania wiedzy o Rustawelim i jego dziele – teatr, muzyka, film.

Okrągły stół: Gruzja na drodze do Unii Europejskiej. Zagadnienie współczesnych stosunków polsko-gruzińskich; budowanie dobrych relacji z Unia Europejską, wymiana polskich doświadczeń w drodze do integracji europejskiej.

JĘZYK KONFERENCJI: polski, angielski i francuski.

Osoby zainteresowane wzięciem udział w konferencji zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń zawierających: proponowany tytuł wystąpienia, abstrakt (około 1-1,5 tys. znaków) oraz krótki biogram na adres: Dział konferencji Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (programy.studium@uw.edu.pl) do 30 kwietnia 2014 r.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH REFERATÓW zostanie ogłoszona 30 maja 2014 r.

Pełny tekst wystąpienia, w postaci artykułu naukowego z dołączeniem tytułu oraz abstraktu na język angielski – należy dostarczyć na adres (programy.studium@uw.edu.pl) do 30 października 2014 r. Planowane jest wydanie materiałów w recenzowanej publikacji „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”.KOMITET ORGANIZACYJNY:Jan Braun (Uniwersytet Warszawski), David Kolbaia, (Uniwersytet Warszawski, przewodniczący), Buba Kudawa (Narodowy Centrum Rękopisów, Tbilisi), Jan Malicki (Uniwersytet Warszawski), Bernard Outtier (Paris Sorbonne University), Henryk Paprocki (Polski Kościół Prawosławni).

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu uczestników.

12th Annual International Kartvelological Conference in memory St. Grigol Peradze

DECEMBER 4 – 6, 2014
UNIVERSITY OF WARSAW, WARSAW

Centre for East European Studies, University of Warsaw organizes 12th Annual International Kartvelological Conference in memory St. Grigol Peradze (1899–1942), which will take place from 4th till 6th December 2014 in Senate Room (Sala Senatu) of Kazimierzowski Palace, at the University of Warsaw, with aim to celebrate 825 anniversary of handing to Tamar The Grea Qtueen of Georgia poem The The Knight in the tiger’s skin by the greatest Georgian poet – Shota Rustaveli (1160/65–1216). This poem was written from 1189-1207 and was dedicated to Queen Tamar. The aim of the Conference is to remind academic society of history and heritage of Georgian culture, the meaning of Shota Rustaveli in Polish and world literature.

SYMPOSIUM TOPICS:
> Shota Rustaveli – life and work;
> Georgia in the period of Rustaveli – the Georgian Renaissance;
> Medieval Georgian monasteries;
> Religion of Shota Rustaveli;
> Work of Rustaveli in European (world) culture. Reception, critics and translations.

SHOTA RUSTAVELI IN POLAND:
> First authors writing about of Shota Rustaveli and The Knight in the Panther’s skin - G. Reinhard, K. Rdułtowski, K. Łapczyński, A. Leist;
> Arouse of interest of polish researchers to Shota Rustaveli in the interwar period - K. Król, K. Winiewicz, J. Tuwim, J. Łobodowski;
> Shota Rustaveli in communities of Georgian emigration – between Paris and Warsaw, among others: St. Grigol Peradze, J. Nakashidze, G. Gvazava, A. Gugushvili;
> Interest to Shota Rustaveli in post-war Poland – B. Baranowski, J. Reychmann, W. Kubacki, Igor Sikirycki, J. Zagórski, J. Braun and others;
> Contemporary interest to Rustaveli in Europe and world;
> New ways of popularization of knowledge of Rustaveli and his works – theatre and film.

ROUND TABLE:
Georgia on its path to European Union. Issue of contemporary Polish-Georgian good relations with European Union, exchange of Polish experiences on the way to European Integration.

WORKING LANGUAGES: Polish, English and French.

Candidates interested in taking part in the Conference should send applications containing following documents: suggested topic of paper, abstract (approximately 1-1,5 thous. signs) and short biographical entry to Section of Conferences of the Centre for East European Studies, University of Warsaw (programy.studium@uw.edu.pl) till 30th April 2014.

LIST OF QUALIFIED PAPERS will be announced on 30 May 2014.

Full text of paper, in form of scientifical article: with attached title of paper and abstract in English – shall be send (programy.studium@uw.edu.pl) till 30th October 2014. Papers will be collected with the purpose of publish them in reviewed publication Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies.

ORGANIZATIONAL COMMITTEE OF SIMPOSIUM: Jan Braun (University of Warsaw), David Kolbaia, (Head of the Committee – University of Warsaw), Buba Kudava (National Centre of Manuscripts, Georgia), Jan Malicki (University of Warsaw), Bernard Outtier (Paris Sorbonne University), Henryk Paprocki (Polish Orthodox Church).

The paper should not neither be published, nor presented at any other conference. Participation in the Conference is free of charge. Organizers are not covering travel expenses and costs of accomodation.

sesja kaukazologiczna, Dawid Kolbaia, David Kolbaiaarchiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl